Jewelcad student Group 1/1

 นักเรียน Jewelcad Advance รุ่น1 นักเรียน jewelcad Advance รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/1

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Group 1/2

นักเรียน Jewelcad รุ่น1 นักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/2

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1
 • ผลงานนักเรียน Jewelcad รุ่นที่ 1 กลุ่ม 3


  • ผลงานนักศึกษาของ GIT ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
  • ---------------------------------------------------------

  • งานคุณวนิชา (มด)  • งานคุณสุทธิภัทร์ (หลี)  • งานคุณสุพล(ไอซ์)


  • งานคุณพิมพรรณ (กิฟท์)

  • งานคุณลลิตา(ตุ้ม)

  • งานคุณจีธพัฒน์(พัต)


  • งานคุณแพรวพรรณ (คิ๊ก)
  ผู้เขียน (::) สนธยา ปั้นสุภา sontaya@jewelrycadonline.com

0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

Jewelrycad on Facebook

โปรแกรมที่คุณใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ

ผู้ติดตาม